Do_tuoi_thich_hop_de_tre_den_truong_7

LỊCH SINH HOẠT

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT MẪU GIÁO KHỐI MẦM: THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN 6 h -> 6 h 30 Vệ sinh nhóm lớp 6 h 30 -> 7 h Đón trẻ 7 h -> 7 h 10 Thể dục sáng